Datuen babesari buruzko informazio osagarria

Indarrean dagoen legerian ezarritakoa betez, ALDOR INTERNETEK (aurrerantzean Webgunea) konpromisoa hartzen du beharrezko neurri teknikoak eta antolakuntzakoak hartzeko, betiere bildutako datuen arriskuari dagokion segurtasun-mailaren arabera.

Pribatutasun-politika honek barne hartzen dituen legeak

Pribatutasun-politika hau guztiz egokituta dago Interneteko datu pertsonalen babesaren arloan indarrean dagoen Espainiako eta Europako araudira. Zehazki, arau hauek betetzen ditu:

 • 2016/679 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzkoa (DBEO).
 • 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak babesteari eta Eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa.
 • 1720/2007 Errege Dekretua, abenduaren 21ekoa, Datu Pertsonalak babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzen duen Erregelamendua onartzen duena.
 • 34/2002 Legea, uztailaren 11koa, Informazio Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzkoa.

Datu pertsonalen tratamenduaren arduradunaren identitatea

Hau da ALDOR INTERNETEN jasotako datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna:

 • Izen soziala: Aldor Internet, S.L.L.
 • Nafarroako Merkataritza Erregistroan dago inskribatuta: 1.497. liburukia, 130. folioa, NA-29.755 orria
 • IFZ: B71021406
 • Helbidea: Bakea kalea, erdiko solairuartea. 31800 Altsasu (Nafarroa)
 • Telefonoa: (+34) 948 46 70 75
 • Harremanetarako helbide elektronikoa: info@aldorinternet.com

Datu Pertsonalen Erregistroa

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean eta Datuak Babesteko Lege Organikoan ezarritakoa betez, jakinarazten dizugu ALDOR INTERNETEK bere orrialdeetako inprimakien bidez bildutako datu pertsonalak gure fitxategian sartuko direla eta tratatuko direla, ALDOR INTERNETEN eta erabiltzailearen artean ezarritako konpromisoak errazteko, arintzeko eta betetzeko, edo erabiltzaileak betetzen dituen inprimakietan ezartzen den harremana mantentzeko, edo hark egindako eskaera edo kontsulta bati erantzuteko. Era berean, DBEOn eta Datuak Babesteko Lege Organikoan aurreikusitakoarekin bat etorriz, DBEOren 30.5 artikuluan aurreikusitako salbuespena aplikatu behar denean izan ezik, tratamendu-jardueren erregistro bat mantentzen da, helburuen arabera, gauzatutako tratamendu-jarduerak eta DBEOn ezarritako gainerako inguruabarrak zehazten dituena.

Datu pertsonalen tratamenduari aplikatu beharreko printzipioak

Erabiltzailearen datu pertsonalen tratamendua DBEOren 5. artikuluan eta Datu Pertsonalak babesteari eta Eskubide Digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 4. artikuluan eta hurrengoetan jasotako printzipio hauen mende egongo da:

 • Zilegitasun, leialtasun eta gardentasun-printzipioa: erabiltzailearen baimena beharko da uneoro, datu pertsonalak biltzeko helburuei buruzko informazio guztiz gardena eman ondoren.
 • Helburua mugatzeko printzipioa: datu pertsonalak helburu jakin, zehatz eta legitimoekin bilduko dira.
 • Datuak minimizatzeko printzipioa: jasotako datu pertsonalak tratatzen diren helburuei dagokienez behar-beharrezkoak direnak baino ez dira izango.
 • Zehaztasun-printzipioa: datu pertsonalek zehatzak izan behar dute, eta eguneratuta egon behar dute beti.
 • Kontserbazio-epea mugatzeko printzipioa: datu pertsonalak erabiltzailea tratamenduaren xedeetarako behar den denboran identifikatzeko moduan soilik gordeko dira.
 • Integritate eta konfidentzialtasun-printzipioa: datu pertsonalak haien segurtasuna eta konfidentzialtasuna bermatzeko moduan tratatuko dira.
 • Erantzukizun proaktiboaren printzipioa: tratamenduaren erantzulea arduratuko da aurreko printzipioak betetzen direla ziurtatzeaz.

Datu pertsonalen kategoriak

ALDOR INTERNETen tratatzen diren datu-kategoriak identifikazio-datuak baino ez dira. Inola ere ez dira datu pertsonalen kategoria bereziak tratatzen DBEOren 9. artikuluaren ildotik.

Datu pertsonalak tratatzeko lege-oinarria

Adostasuna da datu pertsonalak tratatzeko lege-oinarria. ALDOR INTERNETEK konpromisoa hartzen du erabiltzailearen berariazko baimen egiaztagarria eskatzeko, bere datu pertsonalak helburu jakin baterako edo batzuetarako tratatzeko.

Erabiltzaileak eskubidea izango du emandako baimena edozein unetan kentzeko. Baimena kentzea ematea bezain erraza izango da. Oro har, baimena kentzeak ez du webgunearen erabilera baldintzatuko.

Erabiltzaileak kontsultak egiteko, informazioa eskatzeko edo Web Gunearen edukiarekin zerikusia duten arrazoiengatik bere datuak inprimakien bidez eman behar baditu edo eman ahal baditu, informazioa emango zaio, baldin eta horietako bat betetzea nahitaezkoa bada, egin beharreko eragiketa behar bezala egiteko ezinbestekoak izateagatik.

Datu pertsonalen tratamenduaren helburuak

Datu pertsonalak Web Gunearen eta erabiltzailearen artean ezarritako konpromisoak erraztu, arindu eta bete ahal izateko bildu eta kudeatzen dira, edo erabiltzaileak betetzen dituen inprimakietan ezartzen den harremana mantentzeko edo eskaera edo kontsulta bati erantzuteko.

Era berean, datuak pertsonalizazio-, eragiketa- edo estatistika-helburu komertzial batekin erabili ahal izango dira, eta ALDOR INTERNETEN helburu sozialari dagozkion jardueretarako, bai eta datuak ateratzeko, biltegiratzeko eta marketin-azterketak egiteko ere, eskainitako edukia erabiltzaileari egokitzeko, eta Web Orrialdearen kalitatea, funtzionamendua eta nabigazioa hobetzeko.

Datu pertsonalak lortzen direnean, erabiltzaileari jakinaraziko zaio datu pertsonalak zertarako erabiliko diren, hau da, bildutako informazioari zer erabilera emango zaion.

Datu pertsonalak noiz arte gordeko diren

Datu pertsonalak tratamendurako behar den gutxieneko denboran baino ez dira gordeko, eta, betiere, erabiltzaileak datu pertsonalak ezabatzeko eskatzen duen arte.

Datu pertsonalak lortzen direnean, erabiltzaileari jakinaraziko zaio zer epetan gordeko diren datu pertsonalak edo, hori ezinezkoa denean, epe hori zehazteko zer irizpide erabiliko diren.

Datu pertsonalen hartzaileak

Erabiltzailearen datu pertsonalak ez dira hirugarrenekin partekatuko.

Nolanahi ere, datu pertsonalak lortzen direnean, erabiltzaileari datu pertsonalen hartzaileen edo hartzaile-kategorien berri emango zaio.

Adingabeen datu pertsonalak

DBEOren 8. artikuluan eta Datu Pertsonalak babesteari eta Eskubide Digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 7. artikuluan ezarritakoa betez, 14 urtetik gorakoek soilik eman ahal izango dute baimena ALDOR INTERNETEK euren datu pertsonalak legez tratatu ditzan. 14 urtetik beherakoen kasuan, gurasoen edo tutoreen baimena beharko da tratamendurako, eta hori legezkotzat joko da soilik haiek horretarako baimena eman duten neurrian.

Datu pertsonalen sekretua eta segurtasuna

ALDOR INTERNETEK konpromisoa hartzen du behar diren neurri teknikoak eta antolakuntzakoak hartzeko, betiere bildutako datuen arriskuari dagokion segurtasun-mailaren arabera, datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko eta transmititutako, kontserbatutako edo tratatutako datu pertsonalak ustekabean edo legez kontra suntsitu, galdu edo alda ez daitezen, edo datu horiek baimenik gabe jakinaraztea edo eskuratzea saihesteko.

Web Guneak SSL (Secure Socket Layer) ziurtagiria du, datu pertsonalak modu seguruan eta konfidentzialean transmititzen direla ziurtatzen duena, zerbitzariaren eta erabiltzailearen arteko datu-transmisioa baita, eta atzeraelikaduran, guztiz zifratua edo enkriptatua.

Hala ere, ALDOR INTERNETEK ezin duenez bermatu Interneten menderaezintasuna, ezta datu pertsonaletara iruzurrez iristen den hacker edo bestelakorik ez egotea ere, tratamenduaren arduradunak konpromisoa hartzen du erabiltzaileari bidegabeko atzerapenik gabe jakinarazteko, datu pertsonalen segurtasunaren urraketarik gertatuz gero, baldin eta horrek pertsona fisikoen eskubide eta askatasunentzat arrisku handia ekar badezake. DBEOren 4. artikuluan ezarritakoaren arabera, datu pertsonalen segurtasuna urratzea da transmititutako, kontserbatutako edo beste era batera tratatutako datu pertsonalak ustekabean edo legez kontra suntsitzea, galtzea edo aldatzea, edo datu horiek baimenik gabe jakinaraztea edo eskuratzea eragiten duen segurtasun-urraketa oro.

Datu pertsonalak konfidentzialtzat hartuko ditu tratamenduaren arduradunak, eta konpromisoa hartzen du informazioa emateko eta bermatzeko, legezko edo kontratuzko betebehar baten bidez, konfidentzialtasun hori errespetatuko dutela bere langileek, elkartekideek eta informazioa eskura jartzen zaion pertsona orok.

Datu pertsonalen tratamenduaren ondoriozko eskubideak

Erabiltzaileak DBEOn eta Datu Pertsonalak babesteari eta Eskubide Digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan aitortutako eskubide hauek ditu, eta eskubide horiek baliatu ahal izango ditu ALDOR INTERNETEKO tratamendu-arduradunaren aurrean:

 • Datuetan sartzeko eskubidea: Erabiltzaileak eskubidea du baieztatzeko ALDOR INTERNET bere datu pertsonalak tratatzen ari den ala ez, eta, hala bada, informazioa lortzeko bere datu zehatzei buruz eta ALDOR INTERNETEK egin duen edo egiten duen tratamenduari buruz, bai eta datu horien jatorriari buruz eta egindako edo aurreikusitako komunikazioen hartzaileei buruz dagoen informazioari buruz ere.
 • Datuak zuzentzeko eskubidea: Erabiltzaileak eskubidea du bere datu pertsonalak aldatzeko, datu horiek zehaztugabeak badira edo, tratamenduaren helburuak kontuan hartuta, osatugabeak badira.
 • Datuak ezabatzeko eskubidea ("ahazteko eskubidea"): Indarrean dagoen legeriak kontrakoa ezartzen ez badu, erabiltzaileak eskubidea du bere datu pertsonalak ezabatzeko, baldin eta datu horiek ez badira beharrezkoak bildu edo tratatu ziren xedeetarako; Erabiltzaileak tratamendurako baimena kendu badu eta beste lege-oinarririk ez badu; Erabiltzailea tratamenduaren aurka badago eta tratamenduarekin jarraitzeko beste arrazoi legitimorik ez badago; datu pertsonalak legez kontra tratatu badira; Datu pertsonalak ezabatu egin behar dira, legezko betebehar bat betetzeko; edo datu pertsonalak 14 urtetik beherako adingabe bati informazio-gizarteak egindako eskaintza zuzen baten emaitza badira. Datuak ezabatzeaz gain, tratamenduaren arduradunak, eskuragarri dagoen teknologia eta haren aplikazioaren kostua kontuan hartuta, arrazoizko neurriak hartu beharko ditu datu pertsonalak tratatzen ari diren arduradunei jakinarazteko interesdunak eskatu duela datu horietarako esteka guztiak ezabatzeko.
 • Tratamendua mugatzeko eskubidea: Erabiltzaileak bere datu pertsonalen tratamendua mugatzeko duen eskubidea da. Erabiltzaileak eskubidea du tratamendua mugatzea lortzeko, baldin eta bere datu pertsonalen zehaztasuna aurkaratzen badu; tratamendua legez kontrakoa bada; tratamenduaren arduradunak jada ez baditu datu pertsonalak behar, baina erabiltzaileak hala behar badu erreklamazioak egiteko; eta erabiltzailea tratamenduaren aurka agertu bada.
 • Datuak transferitzeko eskubidea: Tratamendua bitarteko automatizatuen bidez egiten bada, erabiltzaileak eskubidea izango du tratamenduaren arduradunarengandik bere datu pertsonalak jasotzeko formatu egituratuan, erabilera arruntean eta irakurketa mekanikoan, eta tratamenduaren beste arduradun bati helarazteko. Teknikoki posible den guztietan, tratamenduaren arduradunak zuzenean bidaliko dizkio datuak beste arduradun horri.
 • Datuen aurka egiteko eskubidea: Erabiltzaileak eskubidea du ALDOR INTERNETEK bere datu pertsonalak tratatu ez ditzan edo datuen tratamendua etetea eskatzeko.
 • Tratamendu automatizatuan soilik oinarritutako erabaki baten xede ez izateko eskubidea, profilak egitea barne: Erabiltzaileak eskubidea du bere datu pertsonalen tratamendu automatizatuan soilik oinarritutako erabaki indibidualizatu baten xede ez izateko, profilak egitea barne, salbu eta indarrean dagoen legeriak kontrakoa ezartzen badu.

Beraz, erabiltzaileak bere eskubideak baliatu ahal izango ditu. Horretarako, tratamenduaren arduradunari idazki bat igorri beharko dio, honako hauek zehaztuz:

 • Erabiltzailearen izena, abizenak eta NANaren kopia. Ordezkaritza onartzen den kasuetan, beharrezkoa izango da, halaber, erabiltzailea ordezkatzen duen pertsona bide beretik identifikatzea, bai eta ordezkaritza egiaztatzen duen agiria ere. NANaren fotokopiaren ordez, zuzenbidean baliozkoa den beste edozein bide erabil daiteke, nortasuna egiaztatzeko.
 • Eskaera, haren arrazoi espezifikoak edo eskuratu nahi den informazioa azaltzen dituena.
 • Jakinarazpenetarako helbidea.
 • Data eta eskatzailearen sinadura.
 • Egiten duen eskaera egiaztatzen duen dokumentu oro.

Eskabidea eta erantsitako beste edozein dokumentu honako helbide elektronikora bidali beharko da: info@aldorinternet.com

Hirugarrenen webguneetarako estekak

Web Orrialdeak hiperestekak edo estekak izan ditzake, hirugarrenen webguneetara sartzeko aukera ematen dutenak, ALDOR INTERNETENAK ez direnak eta, beraz, ALDOR INTERNETEK erabiltzen ez dituenak. Webgune horien titularrek datuak babesteko politika propioak izango dituzte, eta, kasu bakoitzean, haiek izango dira beren fitxategien eta pribatutasun-praktiken erantzule.

Erreklamazioak kontrol-agintaritzaren aurrean

Erabiltzaileak uste badu bere datu pertsonalak tratatzeko moduan arazo bat dagoela edo indarreko araudia urratzen dela, benetako babes judiziala izateko eskubidea izango du, bai eta kontrol-agintaritza baten aurrean erreklamazio bat aurkezteko ere, hain zuzen ere Estatuan duen ohiko bizilekuan, lantokian edo ustezko arau-haustea gertatu den tokian. Espainiaren kasuan, Datuak Babesteko Espainiako Agentzia da kontrol-agintaritza (http://www.agpd.es).

Onarpena eta aldaketak Pribatutasun-politikan

Erabiltzaileak irakurri egin behar ditu eta ados egon behar du Pribatutasun Politika honetan jasotako datu pertsonalen babesari buruzko baldintzekin, eta onartu egin behar du bere datu pertsonalen tratamendua, tratamenduaren arduradunak tratamenduari ekin ahal izan diezaion adierazitako moduan, epeetan eta helburuetarako. Web Gunea erabiltzeak berarekin ekarriko du haren Pribatutasun Politika onartzea.

ALDOR INTERNETEK beretzat gordetzen du pribatutasun-politika aldatzeko eskubidea, bere irizpidearen arabera, edo Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren lege-, jurisprudentzia- edo doktrina-aldaketa baten ondorioz. Pribatutasun-politika honen aldaketak edo eguneratzeak ez zaizkio esplizituki jakinaraziko erabiltzaileari. Erabiltzaileari gomendatzen zaio orrialde hau aldizka kontsultatzea, azken aldaketen edo eguneratzeen berri izateko.

Pribatutasun-politika hau eguneratu egin zen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendura (datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoak babesteari eta datu horien zirkulazio askeari buruzkoa) eta Datu Pertsonalak babesteari eta Eskubide Digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikora egokitzeko.

Azken eguneratzea: 2020ko urriaren 23a